03 January 2009

မၛဳဟ္စိုတ္ဓါတ္ေကာန္ဂကူမန္

ဒႆေန အပိ သမၺဳဒၶံ၊ လဘနံ ဗုဒၶဓါတုကံ၊
လိခေန ပိဋကတၲယံ၊ မညဝံေသာဝ အာဒိကံ၊
တသၼာ ကုလဝၯနတၲံ၊ အာရကၡံ ဗုဒၶသာသနံ။


သမၺဳဒၶံ-သမၺဳဒၶႆ၊ န္-တၜ႘ပိုန္က်ာ္ႀတဲမစိုန္ဒ္ွတဵ ေကှာတ္အေထာဋ္လိက္ပိ။ ဒႆေနပိစ၊ ပဲႜအရာဂြံဗုႝေလၛာဝ္ ဒဒက္တဵတပူတဗဝ္ ပဲႜမရႏုက္ကုႝတပ္ွသတၲဟ မဒ္ွက်ာ္ကီု။ ဗုဒၶဓါတုကံ-ဗုဒၶဓါတုကႆ၊ န္-ဓါတ္ေသာ္ဒၥံါတှဳင္ ဒုင္တၜဳင္တုဲ ကႛနင္ပၜန္ သြက္ဍဳင္မန္တိဂုမၺ။
လဘေန၊ ပဲႜအရာမကႅိဂြံေရင္တၜဳင္နင္ကီု။ ပိဋကတၲယံ-ပိဋကတၲယႆ၊ န္-ပိဋကတ္ပိ ပါဠိအ႒ကထာ။ လိခေန၊ ပဲႜအရာမခ်ဴေက္ွကၜာဲေစၜာံ ဘာသာမဂဓ ဒဒက္တဵမွာေထရ္ဗုဒၶေဃာသာ။ မေညဝံေသာဝ၊ င္-ဂကူမန္ဆာဲ ဗဲြမေလာန္ေဟင္။ အာဒိကံ၊ ပဲႜအရာတံမူလပဌမကိုပ္ကၜာ။ တိ႒တိ၊ ပႜံဂြံတန္တဵရ။ သတၼာ၊ ဟိုတ္ႏူဂြံပထမအရာအိုႆုီကၜာ ပဲႜသာသနာဂ္ွရ။ ကုလဝၯနတၲံ၊ တှဟ္နဖုႝေကာန္ဂကူမန္ ေသၢာံေဇှာ္ေမာဝ္အာအဓါန္ဂၜိင္ေသၛာဲ။ ဗုဒၶသာသနံ၊ န္-သာသနာတၜ႘ပိုန္က်ာ္ႀတဲမတြံဂး ပရိယတၲိ၊ ပဋိပတၲိ၊ ပဋိေဝဓသာသနာ နကုႝဂေကာံရာမညနိကာယ မင္မဲြရ ဂကူ၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာရာမာဥ္ မပၲံခ်ဴဆာဲကၜာဲေစၜာံ ပိဋကတ္မန္ ေပဲါသဿာန္သြဟ္လိက္ပရိယတ္မန္ ခှံဗဒ္ွပၜန္ ဗုဒၶတကၠသုႝမန္ဂမၜဳိင္။ အာရကၡံ-အာရေကၡယ်၊ ညံင္ဟြံေကၜံဗၵန္ အလန္ဂၜဳိင္ကုႝဝါ နကုႝသဒၶါေစတနာ စိုတ္ဓါတ္မၿပဲၿပဲ ဇဲလြ႘ဗိုန္ေညာန္ ေကၜာန္အာည႘ည႘ ၾသဝ္ဂဗၻမင္မဲြအာ ဟြံကုႝသၠဳတ္ျခာအိုတ္ညိအဵ။

ဘဒၵႏၲေကာသလႅ (အဂၢမဟာပ႑ိတ)(၂၀၀၁)
ဘာတိုက္ပရိယတၲိမန္ သုခကာရ႘ ဍဳင္ဟံသာဝတ႘။

Read More...

28 March 2008

လိက္ဆဝ္မၛဳဟ္

လိက္ဆဝ္မၛဳဟ္
ဂေကာံသင္သဿတ္မန္

ယြံက်ာ္ေဇှာ္အၥာ တၜဂုဏ္အၥာ ခ႐ွ္ကႜိဳပ္သၠဳိပ္ ညးမဆာန္ဂကူ ဘာသာတအ္ညးဂမၜဳိင္က်ာ္-အဵ။

ဟိုဟ္ႏူက်ာ္ေဇှာ္အၥာ၊ တၜဂုဏ္အၥာ၊ ခ႐ွ္ကႜဳိပ္သၠဳိပ္ ညးမဆာန္ဂကူ၊ ဘာသာတအ္ ညးဂမၜဳိင္ ယိုဂ္ေဂၜင္ေရင္တၜဳင္ မင္မြဲကၜဳင္လဝ္ ဂကူ ဘာသာပု႙ဍိက္တအ္တုဲ အခိင္လဿဳဟ္ပု႙ဍိက္တအ္ ဂြံဒုင္စသုိင္ဂြံဆုႝဂဗကၜဳင္ ဂကူဘာသာမန္ ရက်ာ္-အဵ။ အခိင္တၛဲဏအ္ သြက္ဂြံယုိက္ေဂၜင္မင္မြဲအာ ဂကူဘာသာပု႙မန္ဂွ္စိုပ္ကၜဳင္တာလ်ဳိင္ ပှးပု႙ဍိက္တအ္ မြဲက႑ကုီေရာင္ ေစွ္စိုတ္ရ က်ာ္-အဵ။

ဟိုဟ္ဂွ္ရမြဲ
(၁)ရန္တဿံကုႝ တၛဲသဿိင္မန္ သမလ-ဝိမလ ေကာကုႝေဒံညးၐါ ပၲန္ကၜဳင္ဍဳင္မန္ ဟံသာဝတီတုဲ မိက္ဂြံပတုိန္ကၜဳင္ ဂုဏ္စရာဲ တၛဲပၲန္ဍဳင္မန္ကုီ မိက္ဂြံကုႝေကာန္ဂကူမန္ပု႙ ဗွ္ဗှဳဟ္ဂြံသတိလၸာ္ဂကူမန္ပု႙ဂၜိဳင္င္ကုီတုဲ ဇဿာပ္ပ္တၛဲစန္ ကိ်ဳင္မန္ကယ်ဳိင္မန္အိုတ္စိုအ္” ဂွ္ပု႙ဍိက္တအ္မိက္ဂြံအာတ္ဏာအ႐ုီဗင္ က်ာ္ေဇှာ္အၥာ တၜဂုဏ္အၥာ ခ႐ွ္ကႜိဳပ္သၠိပ္ ညးမဆာန္ဂကူဘာသာတအ္ ဘိုင္ဆဝ္မၛဳဟ္ ကုႝဒါယက ေကာန္ဂကူမန္ပု႙ကုီညိက်ာ္-အဵ။ ခႏၶကာယပု႙ဍိက္တအ္ဂွ္ မံင္ဇကုသဿးေလဝ္ဟြံဂြံမံင္ရေတွ္ ပႜဲတၛဲစန္မြဲတၛဲ စှးဒးေျဂာပ္ စုတ္ ကယ်ဳိင္တှဟ္ဟ္တအ္ ယဝ္ရဂြံေျဂာပ္စုတ္ကယိ်ဳင္ ပု႙မၢး ပႜဲမှိဟ္မေျဂာဝ္ဗိုယ္စုတ္ကယိ်ဳင္မန္ပု႙ဂွ္ ပြမမင္မြဲေယန္သှာင္ေလဝ္ ဒွ္ သုီကုႝဒွ္အာပေရင္ဂကူမြဲက႑ကုီ ရက်ာ္-အဵ။

(၂) ပႜဲေကာန္ဂကူမန္ပု႙ဍိက္တအ္ေလဝ္ (ယဿဳမန္) တှီဗၜိဳက္ေကၜံမံင္ ၐိုန္(၂၅၀)သှာံျပင္ကၜဳင္ရက်ာ္-အဲ။ မှိဟ္သဿတ္ ညးမဒွ္မိမေကာန္ ငၛာ္ အေခတ္လဿဳဟ္ဏအ္ တၛအ္ကုႝတင္ခုတ္ယဿဳဂကူတှဟ္အိုတ္ရ တုဲပၜန္ ပႜဲအၾကာဘာဥတုကႛင္ကုီ ပႜဲအၾကာဂေကာံနာနာတအ္ကုီ ၐိုန္တင္ခုတ္မံင္ယဿဳမန္ဂလိုင္လုႝကုီေလဝ္ ဟိုတ္ႏူတင္ခုတ္ယဿဳ ႏူသၜးဂၜံဂဝ္ေတံ ဟြံေသင္တုဲ ေဍံဟြံတန္ပႜဲပါင္ဂကူမန္ ပု႙ဍိက္တအ္ အိုတ္ရ။(ဒွ္မံင္ယဿဳေပၲာံရ)။ ပႜဲအၾကာညးဍဳင္ကြာန္တအ္ေလဝ္ ညးတအ္ဟြံေကာ္ယဿဳမန္တုဲ နကုႝယဿဳဂကူတှဟ္ မတင္ခုတ္လဝ္ ႏူစသၜးဂၜံဂဝ္ေတံေဟင္ ညးတအ္ေကာ္ခဵစအိုတ္ရ။ ဂကူမန္ပု႙ေလဝ္သုီမဍဳိက္ေပင္မံင္ကုႝလကၡ်ဏ္ ဂကူမှဳံကုႝအေရဝ္ လိက္ပတ္ ေယန္သှာင္ အခုိက္ကှာျပေဝဏီဖိုဟ္ ဒးတင္ခုတ္မံင္ ယဿဳဂကူညးတှဟ္ ဒးေကာ္မံင္ယဿဳဂကူညးတှဟ္ဂွ္ ခ်ပ္ဂြံတုဲ ပု႙ဍိက္တအ္ ေထက္ကုႝဒးေအာန္စိုတ္ ေကြံေကြံရက်ာ္-အဵ။

ဟိုတ္ဂွ္ရ "ရန္တဿံကုႝေကာန္ငၛာ္သဿတ္မန္အနာဂတ္တအ္ ဂြံဒွ္အာ ယဿဳမန္သုီဖအိုတ္မာန္ညိဂးတုဲ က်ာ္ေဇှာ္အၥာ တၜဂုဏ္အၥာတအ္ကုီ" ခ႐ွ္ကႜိဳပ္သၠဳိပ္ ညးမဆာန္ဂကူ ဘာသာတအ္ကုီ ရံင္ကုႝဒၲဳဲဖုႝေကာန္ဂကူအနာဂတ္တုဲ ဒါယကာညး ဒါယကာအဲ ဂေကာံညး ဂေကာံအဲ ဇဿပ္ပ္ေကာန္ငၛာ္မသၜးကၜဳင္ပဋိသႏိၶတအ္ဂွ္ ယဝ္ရဂြံတင္ခုင္ယဿဳမန္ အနာဂတ္ဂတေတံ ဇဿပ္ပ္ေကာန္ဂကူမန္ပု႙ သုီကုႝ ဟြံဒးတင္ခုတ္ဟြံဒးေဂၜံေကာ္ယဿဳဂကူညးတှဟ္ ၾကက္ဂြံေကာ္ခဵ ေကတ္ ေကာန္ဂကူပု႙ နကုႝယဿဳမန္ အလုံဂကူမန္သုီဖအိုတ္မာန္ ဍာံဍာံေဏာင္ဂွ္ ပု႙ဍိက္တအ္ ေစွ္စိုတ္ရက်ာ္-အဵ။

" ရန္တဿံကုႝ တၛဲပတိုန္ဍဳင္မန္တုဲ ဇဿပ္ပ္တၛဲစန္ ဒးကိ်ဳင္ကယိ်ဳင္မန္ကုီ ဇဿပ္ပ္ေကာန္ငၛာ္သဿတ္မန္တအ္ မသၜးကၜဳင္ပဋိ သႏၶိတအ္ ဒးတင္ခုတ္ယဿဳမန္ကုီ" ဂလာန္ပု႙ဍိက္တအ္ အာတ္မိက္ဆဝ္မၛဳဟ္လဝ္(၂) တင္ဏအ္ဝြံ ဒွ္ကေမၜာန္ ခိုဟ္ဟ္မြဲတုဲ က်ာ္ေဇှာ္အၥာ တၜဂုဏ္အၥာတအ္ကုီ ခ႐ွ္ကႜိဳပ္သၠဳိပ္ ညးမဆာန္ဂကူ ဘာသာ ပု႙ဍိက္တအ္ညးဂမၜိဳင္ စြံဓဝ္ ေမတၲာ ကရုဏာ လၲဴဂကူမန္ပု႙ဍိက္ တအ္ညိဂွ္ ေအာပ္မာဂၨအ္သဝ္ သဿဝ္ဂၜးဂတာဇိုင္ က်ာ္ေဇှာ္အၥာ တၜဂုဏ္အၥာ တအ္တုဲ အာတ္အရုီဗင္ ဆဝ္မၛဳဟ္ဏာ ဗြဲမေ႐ွ္ေသွ္ ရဵဂဵရက်ာ္-အဵ။

ဂလာန္ဗၠန္။ ။ဇဿာပ္ပ္ညးမဂြံဆုႝဗွ္ေကတ္လိက္ဏအ္မၢး ၐိုတ္သဿဟ္အေစာံမာန္ ေကတ္တာလ်ဳိင္တုဲ ဆက္ၾတးအာ ပၜန္ညိဂွ္ ထပ္တုဲ ဆဝ္မၛဳဟ္ဏာ ဗြဲမေ႐ွ္ေသွ္ရဵဂဵရက်ာ္-အဵ။

႒ာန ဗၥဳိပ္လိက္ဂမၜဳိင္ - အလုံဂကူမန္။

နဴဂေကာံသင္သဿတ္မန္

Read More...


Read More...

သြက္ဂြံသမၱီ

ဂကူပ႙ုဂကူမည္ ........ ဆာန္ဂကူပ႙ုညိမည္
လိက္ပ႙ုလိက္မည္ ........ ကတ္ေဗၱာန္အိုတ္ညိ
အေရဝ္ပ႙ုအေရဝ္မည္ ........ ဟီုေဗၱာန္အိုတ္ညိ
ေယန္သှာင္မန္ပ႙ု ........ က်ဳိင္က်ဝ္အိုတ္ညိ
ခုတ္ယဿဳဗတ္မည္ ........ ဆာန္ေကာန္ေဇတ္တ္ရ
မည္ကုႝမည္ ........ ဟီုအေရဝ္မည္ဂ္ွ ........ ဒ္ွမည္ေဇတ္တ္ရ
လိက္ေကၜံမဂး ........ ဂကူကၜက္ဂ္ွ ........ ကုႝဂြံသတိအိုတ္ညိ
တိငိၛတ္မိှဟ္ ........ မှိဟ္ဟြံကၜက္ ........ မှိဟ္ကုႝမှိဟ္ငၛိတ္ကၜက္လၟိတ္ရ

Read More...

သၻင္ကှာေစ္ွဘာေကုာံပတိုန္ဂုဏ္စရာဲကြးဘာမန္Read More...

27 March 2008

သၻင္ကှာေစ္ွဘာေကုာံပတိုန္ဂုဏ္စရာဲကြးဘာမန္


Read More...

သၻင္သ္ွလိက္အလုံေဒသရးမန္


Read More...

blogger templates | Make Money Online