03 January 2009

မၛဳဟ္စိုတ္ဓါတ္ေကာန္ဂကူမန္

ဒႆေန အပိ သမၺဳဒၶံ၊ လဘနံ ဗုဒၶဓါတုကံ၊
လိခေန ပိဋကတၲယံ၊ မညဝံေသာဝ အာဒိကံ၊
တသၼာ ကုလဝၯနတၲံ၊ အာရကၡံ ဗုဒၶသာသနံ။


သမၺဳဒၶံ-သမၺဳဒၶႆ၊ န္-တၜ႘ပိုန္က်ာ္ႀတဲမစိုန္ဒ္ွတဵ ေကှာတ္အေထာဋ္လိက္ပိ။ ဒႆေနပိစ၊ ပဲႜအရာဂြံဗုႝေလၛာဝ္ ဒဒက္တဵတပူတဗဝ္ ပဲႜမရႏုက္ကုႝတပ္ွသတၲဟ မဒ္ွက်ာ္ကီု။ ဗုဒၶဓါတုကံ-ဗုဒၶဓါတုကႆ၊ န္-ဓါတ္ေသာ္ဒၥံါတှဳင္ ဒုင္တၜဳင္တုဲ ကႛနင္ပၜန္ သြက္ဍဳင္မန္တိဂုမၺ။
လဘေန၊ ပဲႜအရာမကႅိဂြံေရင္တၜဳင္နင္ကီု။ ပိဋကတၲယံ-ပိဋကတၲယႆ၊ န္-ပိဋကတ္ပိ ပါဠိအ႒ကထာ။ လိခေန၊ ပဲႜအရာမခ်ဴေက္ွကၜာဲေစၜာံ ဘာသာမဂဓ ဒဒက္တဵမွာေထရ္ဗုဒၶေဃာသာ။ မေညဝံေသာဝ၊ င္-ဂကူမန္ဆာဲ ဗဲြမေလာန္ေဟင္။ အာဒိကံ၊ ပဲႜအရာတံမူလပဌမကိုပ္ကၜာ။ တိ႒တိ၊ ပႜံဂြံတန္တဵရ။ သတၼာ၊ ဟိုတ္ႏူဂြံပထမအရာအိုႆုီကၜာ ပဲႜသာသနာဂ္ွရ။ ကုလဝၯနတၲံ၊ တှဟ္နဖုႝေကာန္ဂကူမန္ ေသၢာံေဇှာ္ေမာဝ္အာအဓါန္ဂၜိင္ေသၛာဲ။ ဗုဒၶသာသနံ၊ န္-သာသနာတၜ႘ပိုန္က်ာ္ႀတဲမတြံဂး ပရိယတၲိ၊ ပဋိပတၲိ၊ ပဋိေဝဓသာသနာ နကုႝဂေကာံရာမညနိကာယ မင္မဲြရ ဂကူ၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာရာမာဥ္ မပၲံခ်ဴဆာဲကၜာဲေစၜာံ ပိဋကတ္မန္ ေပဲါသဿာန္သြဟ္လိက္ပရိယတ္မန္ ခှံဗဒ္ွပၜန္ ဗုဒၶတကၠသုႝမန္ဂမၜဳိင္။ အာရကၡံ-အာရေကၡယ်၊ ညံင္ဟြံေကၜံဗၵန္ အလန္ဂၜဳိင္ကုႝဝါ နကုႝသဒၶါေစတနာ စိုတ္ဓါတ္မၿပဲၿပဲ ဇဲလြ႘ဗိုန္ေညာန္ ေကၜာန္အာည႘ည႘ ၾသဝ္ဂဗၻမင္မဲြအာ ဟြံကုႝသၠဳတ္ျခာအိုတ္ညိအဵ။

ဘဒၵႏၲေကာသလႅ (အဂၢမဟာပ႑ိတ)(၂၀၀၁)
ဘာတိုက္ပရိယတၲိမန္ သုခကာရ႘ ဍဳင္ဟံသာဝတ႘။

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online